GrønlandskDanskEnglish

Skole og uddannelse

Titler markeret med # er ikke tilgængelige hos MIPI

Litteratur om skole og uddannelse

 • Afhængighed og udfordring, skole i Grønland og i den tredje verden:
  Af: Peter Berliner, Institut for Dansk Skolehistorie, Danmarks lærerhøjskole 1987. #

 

 • Barn med indlæringsvanskeligheder grundet mulig alkoholskade:
  Af: Anne Kirsten Berngård Juni 2002, opgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet København, Den psykologisk- pædagogiske Kandidatuddannelse.
  Læs den her (pdf-fil 344 KB).

 

 • B2-Projekter for unge i Ammassalik Kommune/Børne- familiecentret:
  Af: Lotte Wenstrup/Psykolog.
  Projekt Nordlys / Projekt Artsarniid med emnerne: Udvikling af selvværd/empati-/følelsestræning/konfliktløsning - grænsesætning og "jeg" - opbygning, Projekt Umiaq for unge piger, som ikke går i skole og som ikke har fuldført 11. klasse og Projekt Pigegruppe for piger udsat for seksuelle overgreb.
  Læs den her (pdf-fil 23 KB).

 

 • CISV - Childrens International Summer Village
  CISV er en international, ikke-politisk, ikke-religiøs fredsorganisation. CISV skaber rammer, som fører børn, unge og voksne fra forskellige kulturer, religioner og politiske systemer sammen.
  CISV"s formål er internationalt defineret som uddannelse for fred og tværkulturel kommunikation i overensstemmelse med principperne i FN"s deklaration om menneskerettigheder, FN"s deklaration om børns rettigheder samt UNESCO"s "Recommandation Concerning Education for International Understanding, Cooperation and Peace, and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedom".
  Se mere her:
  CISV Greenland folder (pdf-fil 78,6 KB)
  www.CISV.dk
  www.CISV.org

 

 • Den grønlandske folkeskole - et arbejdsmiljø for skolebørn:
  Af: Johan Michael Pedersen, Inerisaavik 2000.
  Find den her på Inerisaaviks hjemmeside

 

 • Den grønlandske læseundersøgelse 1994-2004:
  Af: Peter Allerup, Inerisaavik 2004.
  Læs den på Inerisaaviks hjemmeside

 

 • Den grønlandkse læseundersøgelse 2005
  Af Peter Allerup. Inerisaavik maj 2005
  Læs den her (kun på dansk)

 

 • Elevteam som krumtap - også for skole-hjem-samarbejdet
  Af: Krista Poulsen, Poul Kragelund, Jan Niemeier og Per Fibæk Laursen, Adapta 2007.
  Du kan læse om hvordan man har etableret forældreteam som grundlag for skole-hjemsamarbejdet samt hvordan man desunden har øget elevmedbestemmelsen i hele den didaktiske proces, etableret årgangsundervisning med årgangsråd, årsmøder og årsskrift og indført en ny relevant elevrådsmodel.
  Bogen kan også bruges som studiebog i almen didaktik, pædagogik og anvendt psykologi på seminarierne. Den kan bruges af pædagogiske råd, skoleledere og skolebestyrelser som idébog til afbalanceret skoleudvikling, når man vil videre end det, de mange centrale bestemmelser kræver.

 

 • Etablering af vejledningscentret ved Gammeqarfik:
  Af: Joel Petersen. PI nr.2-2001 s.55-56.
  http://www.inerisaavik.gl
  Du kan finde tidsskriftet ved at vælge "Pilersuiffik" og derefter "Pilersuiffik Information".

 

 • Fjenundervisning i det grønlandske uddannelsessystem - Evaluering af Ungasik-forsøget 1997-2000 samt forslag til handlingsplan for fjernundervisning:
  Udarbejdet af Nina Von Staffeldt feb. 2001 for KIIIP.
  Læs den her (pdf-fil).

 

 

 • Forskningsrapport om integration samt sprogkundskaber og sprogundervisning i folkeskolen:
  Inerisaavik 1997.

 

 • Fra "den gode skole" til "det gode liv". En diskussion om styrkelse af den personlige udvikling i Grønland gennem en koordineret opbygning af emotionelle og sociale kompetencer i hjem, daginstitution og skole.
  Af: Karen Marie Nathansen 2004. Speciale ved Danmarks Pædagogiske Universitet, København.
  Hent: forsiden (pdf-fil 830 KB),
  Hent: indholdsfortegnelse samt kapitel 1-4 (pdf-fil 403 KB),
  Hent: kapitel 5 (pdf-fil 671 KB),
  samt kapitel 6-7 samt summary, litteraturliste og bilag (pdf-fil 731 KB)

 • Grønlandske børn i dansk- præget skolesystem
  Af Naja Lyberth: Meget tyder på, at det danske- prægede skolesystem har svært ved at imødekomme
  fleretallet af de grønlandske børns erfaringer, ressourcer og forudsætninger.
  Læs den her ( 1,03 KB)

 

 • Grønlands bygdebørn holdes udenfor:
  Af: Peter Berliner, Universitetsavisen nr.18. Københavns Universitet 1988. #

 

 • Grønlandske uddannelsessøgende på videregående uddannelse i Danmark - en interviewundersøgelse
  Af: Laila Chemnitz, speciale ved Institut for eskimologi ved Københavns Universitet, marts 2001.
  Læs den her på dansk (pdf-fil 429 KB)

 

 • Hvem får en uddannelse? - en undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser:
  HS Analyse. Undersøgelsen er gennemføtr på foranledning af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forsning, Juni 2001.
  Læs den her (pdf-fil 946KB).

 

 • Hverdagen i folkeskolen - om undervisernes og inspektørernes psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde:
  Af: Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti, Center for Alternativ samfundsanalyse, København 2000 for IMAK.

 

 • Integration, Nuup Kommunea:
  Undersøgelse af integrationsordningen i folkeskolerne i Nuuk.
  Kultur og undervisningsforvaltningen Nuup Kommunea 2002.

 

 • Kognition, jægersamfund og skolegang:
  Af: Peter Berliner, Udkast 1988 s.116-149. Københavns Universitet, 1988. #

 

 • Kolonial indflydelse på etnisk identitet i Grønland - set i sammenhæng med uddannelser:
  Oplæg til Uddannelsesseminar 2006, arrangeret af KIIIP i samarbejde med SIIP.
  Læs oplægget her

 

 • Langt væk hjemmefra, grønlandske børn på skoleophold i Danmark i 1960érne og 1970érne:
  Af: Ernst Jensen. Atuagkat 2001. Oversat til grønlandsk af Kelly Berthelsen: Nunagisaq ungaseqalugu - 1960-ikkunni 1970-ikkunnilu kalaaliaqqat Danmarkimut atuariartortitaasarnerat. Forlaget Atuagkat 2005.

 

 • Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen:
  En forordning om Den Gode Skole / Atuarfitsialak.
  Læs den danske version her (152 KB pdf-fil) eller
  den grønlandske version her (167 KB pdf-fil)

 

 • Mere idræt i skolen - et sundere Grønland:
  Af: Kim Godtfredsen, 2004
  Læs den her (pdf-fil 36 KB)

 

 • Meeqqerivitsialak/Den gode børnehave. Rapport fra konferencen om Meeqqerivitsialak
  Socialpædagogisk Seminarium - kursusafdelingen
  Læs den her på dansk (pdf-fil 601 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 619 KB)

 

 

 • Mobning:
  Af: Johan Reimer, Ilaatsunnguaq Skade, PI nr.2-2001 s.54. http://www.inerisaavik.gl
  Du kan finde tidsskriftet ved at vælge "Pilersuiffik" og derefter "Pilersuiffik Information"

 

 • Mobning og konfliktløsning:
  Pilersuiffik har udgivet en materialeoversigt bragt som midtersider i PI-nyt nr.2, 2002, over de materialer, der kan lånes fra Pilersuiffik om mobning og konfliktløsning.
  Henvendelse på:
  Tlf +299 32 15 02,
  Fax +299 32 54 33
  og ved E-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl

 

 • Måltidet som kultur:
  Af: Jette Eistrup.
  Artikel om børns madkultur, 2004.
  Læs den her (pdf-fil 27,5 KB)

 

 • Omsorgsplan - Isumaginninnissamut pilersaarut. Tasiilaq 2005 marts:
  Psykologerne Lotte Wenstrup og Bent Wenstrup har skrevet handlingsplaner, m.h.t. kriser vedr. børn, for personalet i børneinstitutioner og individuelt for klasselæreren i skolen.
  Læs den danske version her (pdf-fil 13 KB) eller
  den grønlandske version her (pdf-fil 14 KB)

 

 • Opdragelses- og uddannelsesproblemer i Grønland:
  Af: Ingmar Egede, Tidsskriftet Pædagogik, 1976 nr.2, s.9-19. #

 

 • PI - Paasissutissat / Information 3-2006.
  Informations og debatblad for undervisere i Grønland. Ansv. red.: Kirsten Olsen. Udgives af: Inerisaavik.

 

 • Problemer forbundet med overgangen til folkeskolens 1.klasse i Maniitsoq:
  Af: Naja Lyberth. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet.
  Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1990.

 

 • Qangattarsa - Så vender vi Kajakken
  Et udviklingsprojekt for bygdeskoler. Inerisaavik, juni 2005.
  Læs den her (kun på dansk)

 

 • Rapport omhandlende Skoleparathedsprojektet, Nuup kommune 2001:
  Udarbejdet af konsulent Anne Sophie Graversen, Institutionsafdelingen Nuup Kommunea, Juni 2001.
  Læs den her, uden bilag (pdf-fil 358KB)

 

 • Rapport om Skole- og erhvervsuddannelse i Grønland 1994:
  Rapport nr. 11 fra den grønlandske levevilkårs undersøgelse 1994.Grønlands Statistik 1997.
  Læs den her (pdf-fil).

 

 • Reform af de gymnasiale uddannelser i Grønland:
  Af: Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
  Formålet er at opbygge gymnasiale uddannelser i Grønland
  - som er i stand til at skabe vækst og udvikling af alle studerendes evner og potentialer uanset bosætning, køn og alder.
  - i samarbejde med de studerende at skabe motivation til selvstændigt, og i samarbejde med andre at opnå succes for alle uanset social, kulturel og sproglig baggrund.
  Læs om reformen her (link)

 

 • Rejserapport for studietur til Hawaii fra den 8. - 20. februar 2007
  Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, 2007
  Læs den her på dansk (pdf-fil 468 KB)
  Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 499 KB)

 

 • "Restgruppeproblematikken" i Maniitsoq kommune, august 1988:
  Af: Naja Lyberth & Vilhelm Berthelsen. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1989.

 

 • Skolen er et rart sted at være...:
  Af: Ejnar Bryld Hansen & Karl Chemnitz. Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1989.

 

 • Skole og lokalsamfund, belyst ud fra forholdet mellem skole og omgivelser i en sydgrønlandsk bygd:
  Af: Peter Berliner. Pædagogisk-psykologisk publikationsserie; nr.:32. 1986.
  Institut for Pædagogik og Psykologi, Danmarks Lærerhøjskole
  (Er oversat til grønlandsk: "Atuarfik nunaqarfimmilu inuuneq"). #

 

 • Skoletrivsel og sundhedsadfærd:
  Af: Johan Michael Pedersen et.al: NUNA MED 2000 s.82-90.
  Læs den her (pdf-fil 880KB)

 

 • Skoletræthed -hvem er træt af hvem?:
  Af: Heidi Kromayer & Karl Chemnitz Rapport til Maniitsoq kommune. Maniitsoq-projektet.
  Psykologisk Institut Aarhus Universitet 1990.

 

 • Specialundervisning i Grønland - en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse og analyse 2001:
  Af Lisa Svenningsen & Bernhardt Hyhne.

 

 • Succesfuld uddannelse i Arktis
  Af: Ph.d Edna Ahgeak MacLean. Oversat af: Henriette Rasmussen.
  Debatoplæg vedr. nødvendigheden af skoling og uddannelse af børn og unge inuit i de arktiske lande.
  Læs den her (dansk, pdf-fil 40 KB)
  Uani atuaruk (grønlandsk, pdf-fil 44 KB)

 

 • Sundhedsprofil for skoleelever i Grønland 1994 - skoleelevers psykiske sundhed:
  Af: J. Michael Pedersen og Doris Nørgård, NUNA MED 1994 s.55-57.
  Læs den her (pdf-fil 263 KB).

 

 • Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002.
  Af: Christina Schnohr, J. Michael Pedersen, Maria Carmen Granado Alcón og Birgit Niclasen. INUSSUK/ Arktisk forskningsjournal 2, 2004:
  Rapportens mål er at formidle både positive og negative sider af grønlandske skoleelevers sundhedsadfærd og levevilkår. Den indeholder forskningsresultaterne fra 1994, 1998 og 2002 i Grønland; som ligger under den internationale forskningsprojekt HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children). 

 

 • Tænketanken vedrørende højnelse af befolkningens uddannelsesniveau - Innuttaasut ilinniartitaanerisa qaffassarneqarnissaa pillugu isummersuuisit. 25. juni 2004:
  Betænkning ved tænketanken:
  Vurdering af uddannelsesstrukturen i Grønland samt om skolen i Grønland, samfund og kultur.
  Læs den her (pdf-fil 2,76 MB)

 

 • Uddannelsesseminar 2006:
  Indstiksavis i AG - Atuagagdliutit/Grønlandsposten.
  Af: Tusagassiivik - Grønlands Hjemmestyrets Informationskontor nr. 1, januar 2007.
  Læs den her (pdf-fil)

 

 • Uddannelsesseminar 2006
  Læs de forskellige oplæg ved at klikke her

 

 • Unge eskimoer bosætter sig i bygderne,
  Af: Bent Nielsen
  En artikel som er taget fra Grønland - det grønlandske selskab Nr.4 -maj 2005
  Artiklen består af en interview med 4 personer fra Tjukotka om bygdelivet og en sammenligning med de grønlandske unge i bygderne.

 

 • Årsberetning om folkeskolen:
  Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke udgiver årligt denne publikation.
  Læs den her.
  Uani atuarneqarsinnaavoq.

 

 • Well-being among Greenlandic students:
  Af: Michael J. Pedersen, "Circumpolar Health 96, Proceedings of the Tenth International Congress on Circumpolar Health" Anchorage, Alaska 1998.

Links:

 

 • Inerisaavik, Pilersuiffik:
  www.inerisaavik.gl
  Inerisaavik varetager faglige kurser og rådgivning over for skoler og lærere. Pilersuiffik er central for unervisningsmaterialer for især folkeskolen. På deres hjemmeside kan man også læse tidskriftet PI, et informations- og debatblad om undervisningsmidler i Grønland.

 

 • Ilinniusiorfik - skolebogsforlag i Grønland.
  www.ilinniusiorfik.gl
  Skolebogsforlaget Ilinniusiorfik udgiver skolebøger m.v. for Grønlands Hjemmestyre til Grønlands skolevæsen.

 

 

 

 

 • Udsatte børn & unge
  Socialpædagogisk arbejde i Grønland
  www.ubu.gl


Til top

Sidst opdateret : 08.12.2011

Issortarfimmut 1A, Postboks 1290, 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 40 E-mail: mio@mio.gl